Фадеев Владислав Иванович

Фадеев

Фадеев Владислав Иванович

Доцент кафедры социальной педагогики и психологии

Структурное подразделение: Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Дата рождения: 16.06.1977 г.

Должность: доцент, к.н., имеющий ученое звание «доцент».

Ученая степень: кандидат психологических наук, диплом ДК № 036419 от 12.10.2006 г., специализированный ученый совет К20.051.04 в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника (адрес: 76025, г. Ивано-Франковск, ул. Шевченка, 79, защита состоялась 16.05.2006 г.).

Ученое звание: доцент (кафедра психологии), аттестат 12ДЦ № 024100, Министерство образования и науки Украины, 09.11.2010 г., протокол 3/41-Д

Научная специальность:

Образование: Горловский государственный педагогический институт иностранных языков, специальность «Английский и немецкий языки», квалификация: учитель английского и немецкого языка.

Сфера профессиональных интересов: управление образованием в высших учебных заведениях.

Общий стаж работы: 17 лет

Стаж работы по специальности: 17 лет

Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке:

Программа повышения квалификации – Организация дистанционного обучения в образовательном учреждении – 72 ч. №212403570811 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»

Программа повышения квалификации – Теория и практика инклюзивного образования. №7011. Дальневосточный федеральный университет,  г. Владивосток

Контактная информация: 297400, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Немичевых 13а, кабинет № 5; тел. (36569) 2-55-37; e-mail: vladislavfadeev@yandex.ru

Педагогическая деятельность: обучение ведется по направлениям подготовки 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование и 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование.

Преподаваемые дисциплины:

– Педагогический менеджмент

– Педагогический менеджмент

– Психолого-педагогическая коррекция в образовании

– Психолого-педагогическая коррекция в образовании с практикумом

– Психолого-педагогическое консультирование в образовании с практикумом

– Психолого-педагогическое консультирование и коррекция в образовании с практикумом

– Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды

Публикации в научных журналах:

 1. Фадєєва М.В., Фадєєв В.І. Зовнішні чинники формування позитивного іміджу освітньої організації / М.В. Фадєєва, В.І. Фадєєв // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. Зб. статей. – Ялта : РВВ РВНЗ КГУ, – Вип.25. –Ч.1. –С. 193–200.
 2. Фадєєва М.В., Фадєєв В.І. Структура іміджу освітньої організації з погляду реципієнта освітніх послуг / М.В.Фадєєва, В.І. Фадєєв // Актуальні проблеми психології / [ред. кол. : С.Д.Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. : Вид-во „А.С.К.”. – 2010. Т.1. :Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 25 / за ред.. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, 2010. – С. 313–320.
 3. Фадєєв В.І. Теоретичні особливості поняття „освітні ресурси” / В.І. Фадєєв // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. / Ун-т менедж. Освіти НАПН України ; редкол. : О.Л.Онуфрієва та ін. – К., 2011. – Вип. 3 (16) / голов. ред. : В. В. Олійник. – 2011. – С.520–526.
 4. Фадєєв В.І. Мікрорівень розвитку освіти в Україні / В.І. Фадєєв // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб.наук. праць. – Вип. 571. Педагогіка і психологія / Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.194-199.
 5. Фадєєв В.І. Макро- та мезорівні структури управління системою вищої освіти України / В.І. Фадєєв // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. Зб. статей. – Ялта : РВВ РВНЗ КГУ, – Вип.31. – Ч.1. –С. 239–246.
 6. Фадєєв В.І. Особистісні компетенції керівника навчального закладу / В.І. Фадєєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ, 2011. – Вип. №4-5 (14-15). – С.144–151.
 7. Фадєєв В.І. Особливості управління освітніми ресурсами вищого навчального закладу / В.І. Фадєєв // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. :М.Т.Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Ч.2. – С.327–335.
 8. Фадєєв В.І. Споживачі освітніх послуг вищих навчальних закладів України / В.І. Фадєєв // Вища освіта України Дод. 2 до №3, том VII (32). –2011. – Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору”. – С.412–419.
 9. Фадєєв В.І. Взаємозв’язок між потребами роботодавців і потребами роботодавців і компетенція ми випускників ВНЗ / В.І. Фадєєв // Педагогіка і психологіяпрофесійноїосвіти // Науково-методичний журнал. – 2012. – №2. – С.185–193.
 10. Фадєєв В.І., Лемещенко О.Р. Вплив веб-простору на формування готовності старшокласників до відповідального батьківства / В.І. Фадєєв, О.Р. Лемещенко // Психологічні перспективи : Збірник наукових праць. – Київ :Інститут соціальної та політичної психології АПН України, 2012. – С.176–186
 11. Фадєєв В.І. Взаємодія ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів України та ринку праці / В.І. Фадєєв // Гуманітарні науки // Науково-практичний журнал. – 2012 – №2 (24). – С.19–26.
 12. Фадєєв В.І. Теоретичні аспекти моделювання управління освітніми ресурсами вищої освіти в Україні / В.І. Фадєєв // Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ „Криворізький національний університет” [ред. кол.: Бакум З.П. (гол. ред.) та ін.] – Кривий Ріг :Друкарня Романа Козлова – 2013. – Випуск 38. – С. 273-277.
 13. Фадєєв В.І. Механізм громадсько-державного управління освітніми ресурсами вищої освіти в умовах сьогодення / В.І. Фадєєв // Проблеми підготовки сучасного вчителя : Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.] – Умань : ФОП Жовтий О.О. – 2013. – Випуск 7. – С. 349-354.
 14. Фадєєв В.І. Особливості громадсько-державного управління освітніми ресурсами вищої освіти у США / В.І. Фадєєв // Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис. –2013. –№3 (50). – Додаток1 :Педагогіки вищої школи методологія, теорія, технології. –Т.1. – С.131-141
 15. Фадеев В.И. Структура и функции системы управления образовательными ресурсами высшего образования Украины / В.И. Фадеев // Педагогічні науки :теорія, історія, інноваційні технології : Збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка [ред. кол.: Сбруєва А.А. (гол. ред.) та ін.] – Суми :СумДПУ. – 2013. – Випуск 5 (31). – С. 378-386.
 16. Фадєєв В.І. Функції системи управління освітніми ресурсами вищої освіти України / В.І. Фадєєв // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін.. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 19. – С. 250 – 256.
 17. Фадєєв В.І. Загальносвітові тенденції громадсько-державного управління освітніми ресурсами вищих навчальних закладів / В.І. Фадєєв // Наукові записки. –Випуск 121. – Серія :Педагогічні науки. Частина 1. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.. В.Вінниченка, 2013. – С. 41-45.
 18. Глузман О.В., Дудник Ю.П., Фадєєв В.І. Освітні ресурси вищої освіти в Україні : методологічніоснови / Глузман О.В., Дудник Ю.П., Фадєєв В.І. // Вища освіта України №3 (додаток 1) – 2012 р. – Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технологія” – Т.1 – С.77–86.
 19. Фадеев В.И. Трансформация системы управления высшим образование в Соединенном Королевстве / В.И. Фадеев // Горизонты образования. Сер. Психология и педагогіка . – Севастополь : СГГУ, 2014. – №3, том 2 (42). – С.26-32.
 20. Фадеев В.И. Анализ диссертационных исследований по использованию ресурсного похода в образовании / В.И. Фадеев // Проблемы современного педагогического образования. – Ялта: РИО РВУЗ КГУ, – Вип.45. – Ч.1. –С. 310–316.
 21. Фадєєв В.І. Сутність, ціль, структура і функції системи управління освітніми ресурсами вищої освіти України / Фадєєв В.І. // Black Sea Sientific journal of academic research. – Tbilisi, 2013. – P. 80-86.
 22. Фадеев В.И. Эволюция развития системы управления высшим образованием в Китае / Фадеев В.И. // Black Sea Scientific Journal Of Academic Research. Multidisciplinary Journal. — Tbilisi, Nоvember 2014 Volume 18 Issue – 2014. – P. 42-47.
 23. Фадеев В.И. Функции образовательных ресурсов личности студента / Фадеев В.И. // Black Sea Scientific Journal Of Academic Research. Multidisciplinary Journal. — Tbilisi, March 2015 Volume 19 Issue 02. – 2015. – P. 41-46.
 24. Фадеев В.И. Эволюция системы управления высшим образованием во Франции / Фадеев В.И. // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. Научный журнал № 1 (5). – Омск : Издательство ОГПУ, 2015. – С.109-112.
 25. Фадеев В.И. Функции образовательных ресурсов высших учебных заведений / В.И. Фадеев // Дни науки КФУ им. В.И. Вернадского: Евпаторийский институт социальных наук (филиал): материалы I научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых учёных (г.Евпатория, 26-30 октября 2015 г.). – Симферополь: ИП А.Бровко, 2016. – 293 с.
 26. Фадеев В.И., Гайкевич С.В. Применение компетентностного подхода в формировании психологически комфортной и безопасной образовательной среды / В.И. Фадеев, С.В. Гайкевич // novainfo.ru (Электронный журнал.) – 2016 г. – № 44. – http://elibrary.ru/item.asp?id=25959480
 27. Фадеев В.И., Мартыненко К.А. Психологическая безопасность образовательной среды как определяющий компонент сохранения психического здоровья и позитивного развития его участников / В.И. Фадеев, К.А. Мартыненко // novainfo.ru (Электронный журнал.) – 2016 г. – № 44. – С.364-367. – http://elibrary.ru/item.asp?id=25959399
 28. Фадеев В.И., Лященко К.В. Система работы социального педагога по созданию условий психологически комфортной и безопасной образовательной среды / В.И. Фадеев, К.В. Лященко // novainfo.ru (Электронный журнал.) – 2016 г. – № 44. – С.318-321. – http://elibrary.ru/item.asp?id=25959493
 29. Фадеев В.И., Кияткина Ю.А. Теоретический анализ феномена психологической безопасности образовательной среды / В.И. Фадеев, Ю.А. Кияткина // novainfo.ru (Электронный журнал.) – 2016 г. – № 44. – С.324-327. – http://elibrary.ru/item.asp?id=25959495
 30. Фадеев В.И., Фадеева М.В. Функции потребителей образовательных ресурсов высшего образования / В.И. Фадеев, М.В. Фадеева // Тенденции развития высшего образования в новых условиях : Материалы научно-практической конференции, Ялта (28-29 апреля 2016 года). – Ялта : РИО ГПА, 2016. – 220 с. – С. 186-188
 31. Фадеев В.И. Отношение студентов первого курса к образовательной среде Евпаторийского института социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» / В.И. Фадеев // Дни науки КФУ им. В.И. Вернадского: Евпаторийский институт социальных наук (филиал): материалы I научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых учёных (г. Евпатория, 26-30 октября 2015 г.). – Симферополь: ИП А. Бровко, 2016. – 293 с.

Комментарии:

Добавить комментарий

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
© 2017 Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского» · 
Наш адрес: ул. Просмушкиных, 6, г. Евпатория, 297408 (1 корпус), Тел.: (36569) 6-27-09 (200 м от набережной им. В. Терешковой);    ул. Немичевых, 13 (2 корпус) E-mail: kguepf@mail.ru
   Дизайн от AEM
Статистика: 49.1MB | MySQL:53 | 1,029sec